Tính năng mới trên Module Sale phần mềm Odoo 15
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số