Có gì mới ở Manufacturing - Ứng dụng quản lý sản xuất trong Odoo 15
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số