Ý nghĩa của việc chuyển đổi số đối với mọi khía cạnh của xã hội hiện đại
Chuyển đổi số